โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยใช้บริการ

  • ระบบข้อมูลและบัตรนักเรียน
  • ระบบลงเวลานักเรียน
  • ระบบประกาศข่าว
  • ระบบคะแนนความประพฤติ
  • ระบบลงเวลาครู
  • ระบบโรงอาหาร
  • ระบบรับสมัครนักเรียนผ่านเว็บ (โครงการพรีเทส/โครงการนักเรียนพิเศษ/รับสมัครนักเรียนทั่วไป)
  • และบริษัทฟูบาซิสเต็ม เป็นปรับปรุงและที่ปรึกษาทางด้านระบบอินเตอร์เน็ท และเน็ทเวิร์คภายในโรงเรียน