สามารถใช้บัตรชื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรระบบจะตัดยอดเงินชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมแจ้งยอดเงินคงเหลือให้ทราบได้ทันทีให้ความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการขาย พร้อมจัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวันแยกตามร้านค้า

  • ใช้บัตรนักเรียนในการซื้ออาหาร
  •  มีระบบคำนวณพลังงานที่นักเรียนรับประทานต่อวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน
  •  ผู้ปกครองสามารถทราบพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์
  •  ระบบคำนวณเงินสำหรับร้านค้าสรุปเป็นรายวัน สัปดาห์ หรือเดือน
  •  มีความสะดวกรวดเร็วในการซื้ออาหารหรืออุปกรณ์การเรียน
  •  สามารถควบคุมยอดการใช้จ่ายต่อวันได้
  •  ตรวจสอบการใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน

“เราออกแบบระบบเพื่อแก้ปัญหา ไม่ใช่ออกแบบระบบมาสร้างปัญหาเพิ่ม”

ระบบโรงอาหารของเราใช้บัตรนักเรียนในการใช้จ่าย แต่ข้อมูลการเงินจะไม่ถูกเก็บในบัตร แต่จะถูกเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ทำให้เมื่อบัตรหายและออกบัตรใหม่ข้อมูลเงินยังอยู่ครบ  มีโมบายแอพเพื่อเช็คยอดเงินของตนเอง ดูรายการการซื้อของตนเองและบุตรหลานได้