ระบบข้อมูลและบัตรนักเรียน เป็นส่วนหัวใจหลักของระบบ Seicloud ซึ่งส่วนนี้เป็นจุดเชื่อมโยงของระบบทั้งหมด ทำให้ข้อมูลทุกส่วนเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในส่วนนี้จะมีงานของเรื่องคะแนนความประพฤติเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วย

Screen Shot 2016-10-05 at 10.45.29 AM

ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลนักเรียน คะแนนความประพฤติของนักเรียนได้ผ่านทางโมบายแอพ

ระบบคะแนนความประพฤติของนักเรียนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ สามารถแสดงผลออกมาเป็นคะแนนรวมหรือแยกตามประเภท และแสดงเป็นสถิติคะแนนของนักเรียน ระบบคะแนนความประพฤติ สามารถเชื่อมโยงกับระบบลงเวลานักเรียนได้ โดยตั้งค่าให้ตัดคะแนนความประพฤติเมื่อมาสายหรือขาดเรียนได้อัตโนมัติ ทั้งผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลคะแนนความประพฤติของบุตรหลานได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลาซึ่งในจุดนี้เองจะทำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามบุตรหลานได้อย่างทันท่วงที