โรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุใช้บริการ

  • ระบบข้อมูลและบัตรนักเรียน
  • ระบบลงเวลานักเรียน
  • ระบบประกาศข่าว
  • ระบบคะแนนความประพฤติ
  • ระบบลงเวลาครู